Balochistān의 우편 번호(209)입니다

Balochistān의 우편 번호 목록 보기
시간대파키스탄 시간
지역347,995.7km²
인구7.3 백만 (자세한 내용은)
남성 인구3,802,586 (51.8%)
여성 인구3,543,000 (48.2%)
연령 중앙값 21.1
우편 번호10080, 12600, 12601 (206 더 보기)
지역번호81, 822, 823 (12 더 보기)
도시34
우편 번호도시우편 번호
12600 - 12639Nok Kundi10
86301 - 86501, 86800 - 88150퀘타22
90100 - 90151Uthal3

Balochistān의 우편 번호(209)입니다

우편 번호도시행정구역도시 인구
10080Balochistān
12600Nok KundiBalochistān
12601Nok KundiBalochistān
12610Nok KundiBalochistān
12620Nok KundiBalochistān
12621Nok KundiBalochistān
12630Nok KundiBalochistān
12631Nok KundiBalochistān
12639Nok KundiBalochistān
18700ZiāratBalochistān733
21160Balochistān
21161Balochistān
21360Balochistān
21460Balochistān
22420Balochistān
22421Balochistān
23000Balochistān
23060Balochistān
23410Balochistān
24310Balochistān
24510Balochistān
24511Balochistān
24700Balochistān
26190Balochistān
26191Balochistān
26194Balochistān
28040Balochistān
28041Balochistān
28170Balochistān
29220Balochistān
29221Balochistān
29510Balochistān
29511Balochistān
30101Balochistān
30150Balochistān
30151Balochistān
32201Balochistān
32400Balochistān
37130Balochistān
37134Balochistān
37135Balochistān
37150Balochistān
37151Balochistān
37190Balochistān
39150Balochistān
39151Balochistān
43080Balochistān
43081Balochistān
48150Balochistān
48151Balochistān
48240Balochistān
48730Balochistān
49120Balochistān
49121Balochistān
51680Balochistān
64150Balochistān
64151Balochistān
66075BārkhānBalochistān8,760
67110Balochistān
67111Balochistān
69090Balochistān
75640Balochistān
77030Balochistān
77070Balochistān
79050Garhi KhairoBalochistān13,666
79051Garhi KhairoBalochistān13,666
80100Dera BugtiBalochistān18,120
80101Balochistān
80300Usta MuhammadBalochistān43,983
80301Usta MuhammadBalochistān43,983
80400GandākhaBalochistān
80401GandākhaBalochistān
80700Balochistān
80701Balochistān
81050Balochistān
81051Balochistān
81100Balochistān
81101Balochistān
81201Balochistān
81250BhāgBalochistān14,555
81251Balochistān
81300Balochistān
81350Balochistān
81400Balochistān
81450Balochistān
81500퀘타Balochistān733,675
81550KolpurBalochistān
82000Balochistān
82100Balochistān
82200Balochistān
82300HarnaiBalochistān11,066
82301Balochistān
82400Balochistān
82401Balochistān
82601Balochistān
83000KohluBalochistān11,089
83001KohluBalochistān11,089
84100LoralaiBalochistān37,787
84200DukiBalochistān6,384
84201DukiBalochistān6,384
84300SanjāwiBalochistān
84301Balochistān
84400BārkhānBalochistān8,760
84500RakhniBalochistān
84501RakhniBalochistān
84600Balochistān
84601Balochistān
84701Balochistān
84800LoralaiBalochistān37,787
84801Balochistān
85100Balochistān
85200ZhobBalochistān50,537
85201Balochistān
85300Balochistān
85400Qila SaifullāhBalochistān
85401Qila SaifullāhBalochistān
85501Balochistān
86000차만Balochistān88,568
86001Balochistān
86100퀘타Balochistān733,675
86200Balochistān
86201Balochistān
86300Balochistān
86301퀘타Balochistān733,675
86500퀘타Balochistān733,675
86501퀘타Balochistān733,675
86600Balochistān
86700PishinBalochistān24,239
86701Balochistān
86800퀘타Balochistān733,675
87000퀘타Balochistān733,675
87100퀘타Balochistān733,675
87101퀘타Balochistān733,675
87300퀘타Balochistān733,675
87301퀘타Balochistān733,675
87310퀘타Balochistān733,675
87330퀘타Balochistān733,675
87501퀘타Balochistān733,675
87550퀘타Balochistān733,675
87551퀘타Balochistān733,675
87600퀘타Balochistān733,675
87601퀘타Balochistān733,675
87650퀘타Balochistān733,675
87700Balochistān
87750Balochistān
87800퀘타Balochistān733,675
87900Balochistān
88050퀘타Balochistān733,675
88100Balochistān
88101Balochistān
88150퀘타Balochistān733,675
88200MastungBalochistān29,082
88201MastungBalochistān29,082
88250Balochistān
88251Balochistān
88300KalātBalochistān26,701
88301Balochistān
88350Balochistān
88400Balochistān
88401Balochistān
88450Balochistān
88451Balochistān
89100Balochistān
89101Balochistān
89150Balochistān
89200Balochistān
90050BelaBalochistān20,119
90051Balochistān
90100UthalBalochistān16,483
90150UthalBalochistān16,483
90151UthalBalochistān16,483
90200Balochistān
90210Windar CampBalochistān
90250Balochistān
90251Balochistān
90300GadāniBalochistān13,427
91100JīwaniBalochistān16,322
91200과다르Balochistān51,901
91300파스니Balochistān33,110
91301파스니Balochistān33,110
91400오르마라Balochistān13,026
92100Balochistān
92101Balochistān
92300Balochistān
92301Balochistān
92350Balochistān
92400Balochistān
92500Balochistān
92600Balochistān
92700Balochistān
92800Balochistān
92801Balochistān
92900Balochistān
93000PanjgūrBalochistān
93001Balochistān
93100Balochistān
93200Balochistān
94050Balochistān
94051Balochistān
94100KhārānBalochistān30,841
94101Balochistān
94150Balochistān
95000Nok KundiBalochistān
95050Nok KundiBalochistān
95100DālbandīnBalochistān14,621
95150Balochistān
95200NushkiBalochistān27,680
96001Balochistān
97320Balochistān

Balochistān 인구 통계 정보

인구7.3 백만
인구 밀도21.1 / km²
남성 인구3,802,586 (51.8%)
여성 인구3,543,000 (48.2%)
연령 중앙값 21.1
남성 연령 중앙값 21.1
여성 연령 중앙값 21
Balochistān의 회사3,447
인구(1975)4,283,874
인구(2000)6,489,868
1975부터 2015까지의 인구 변화 +71.5%
2000부터 2015까지의 인구 변화 +13.2%

Balochistān

The Chief Commissioner's Province of Balochistan (Urdu: بلوچستان ,چیف کمشنر صوبہ) was a province of British India, and later Pakistan, located in the northern parts of the modern Balochistan province.   ︎  Balochistān Wikipedia 페이지