Emilia-Romagna의 우편 번호(292)입니다

Emilia-Romagna의 우편 번호 목록 보기
시간대중부 유럽 시간
우편 번호29010, 29011, 29015 (289 더 보기)
지역번호51, 521, 522 (16 더 보기)
Emilia-Romagna의 회사278,958
도시160
우편 번호도시우편 번호
29018 - 29022, 29028 - 29122피아첸차10
41012 - 41015, 41026 - 41126모데나26
42100 - 42124레조넬에밀리아5
44030 - 44042, 44100 - 44124페라라10
47042 - 47122포를리10
47831 - 47835, 47900 - 47924리미니14
48017 - 48027, 48100 - 48125라벤나12

대화식지도

Emilia-Romagna의 우편 번호(292)입니다

우편 번호도시행정구역인구지역
29010피아첸차Emilia-Romagna70,857801.8km²
29011피아첸차Emilia-Romagna7,86451.8km²
29015Castel San GiovanniEmilia-Romagna14,16444.2km²
29017Fiorenzuola d'ArdaEmilia-Romagna15,39259.6km²
29018피아첸차Emilia-Romagna4,07554.4km²
29019San PoloEmilia-Romagna6,01749.6km²
29020피아첸차Emilia-Romagna15,172410.2km²
29021피아첸차Emilia-Romagna2,912122.9km²
29022피아첸차Emilia-Romagna3,618106.3km²
29023GropparelloEmilia-Romagna1,299112.3km²
29025MontechinoEmilia-Romagna2,33756.3km²
29026OttoneEmilia-Romagna51098.1km²
29027San PoloEmilia-Romagna9,60444.5km²
29028피아첸차Emilia-Romagna4,88544.4km²
29029NivianoEmilia-Romagna7,43143.8km²
29100피아첸차Emilia-Romagna
29121피아첸차Emilia-Romagna47,91633km²
29122피아첸차Emilia-Romagna53,26786.2km²
40010볼로냐Emilia-Romagna14,46296.4km²
40011볼로냐Emilia-Romagna12,28436.6km²
40012Osteria NuovaEmilia-Romagna13,90041.6km²
40013ProgressoEmilia-Romagna17,64231.1km²
40015GallieraEmilia-Romagna5,51037km²
40017DecimaEmilia-Romagna27,860114.6km²
40021볼로냐Emilia-Romagna3,39329.1km²
40023볼로냐Emilia-Romagna4,66828.1km²
40024Castel San Pietro TermeEmilia-Romagna21,002148.5km²
40027Bagnara di RomagnaEmilia-Romagna4,80421.5km²
40032CamugnanoEmilia-Romagna1,89196.6km²
40033볼로냐Emilia-Romagna35,44917.3km²
40034볼로냐Emilia-Romagna1,96545.3km²
40035Piano del VoglioEmilia-Romagna5,70465.8km²
40036VadoEmilia-Romagna6,43665km²
40037볼로냐Emilia-Romagna14,92397.9km²
40043볼로냐Emilia-Romagna6,71074.3km²
40046Molino del PalloneEmilia-Romagna5,28270.8km²
40048Piano del VoglioEmilia-Romagna4,37566.9km²
40050볼로냐Emilia-Romagna42,919298.8km²
40051볼로냐Emilia-Romagna9,48153.9km²
40052볼로냐Emilia-Romagna7,01145.6km²
40053BazzanoEmilia-Romagna18,423171.8km²
40054볼로냐Emilia-Romagna18,984120.2km²
40055CastenasoEmilia-Romagna14,29035.8km²
40056CrespellanoEmilia-Romagna6,8483.005km²
40059볼로냐Emilia-Romagna17,514158.6km²
40060볼로냐Emilia-Romagna7,90125.1km²
40061Cà Dè FabbriEmilia-Romagna9,18243.1km²
40064볼로냐Emilia-Romagna13,64064.4km²
40066Corpo RenoEmilia-Romagna6,95915.9km²
40067Rastignano-Carteria di SestoEmilia-Romagna3,2541.267km²
40068볼로냐Emilia-Romagna30,90345.3km²
40069RialeEmilia-Romagna19,18437.8km²
40100볼로냐Emilia-Romagna
40121볼로냐Emilia-Romagna6,2510.644km²
40122볼로냐Emilia-Romagna10,9430.705km²
40123볼로냐Emilia-Romagna6,3470.694km²
40124볼로냐Emilia-Romagna6,5540.714km²
40125볼로냐Emilia-Romagna7,7320.722km²
40126볼로냐Emilia-Romagna10,6211.128km²
40127볼로냐Emilia-Romagna29,91318.4km²
40128볼로냐Emilia-Romagna29,8409.3km²
40129볼로냐Emilia-Romagna21,1383.324km²
40131볼로냐Emilia-Romagna24,47012.5km²
40132Borgo PanigaleEmilia-Romagna24,51126.3km²
40133볼로냐Emilia-Romagna37,8085.8km²
40134볼로냐Emilia-Romagna17,0961.684km²
40135볼로냐Emilia-Romagna7,7659.7km²
40136볼로냐Emilia-Romagna10,66324.6km²
40137볼로냐Emilia-Romagna23,8852.324km²
40138볼로냐Emilia-Romagna33,5609.7km²
40139볼로냐Emilia-Romagna38,9726.1km²
40141볼로냐Emilia-Romagna19,7355.9km²
41010LimidiEmilia-Romagna
41012모데나Emilia-Romagna68,936131.4km²
41013모데나Emilia-Romagna34,289102.4km²
41014모데나Emilia-Romagna11,45549.2km²
41015모데나Emilia-Romagna16,36355.5km²
41016Novi di ModenaEmilia-Romagna11,02152km²
41019LimidiEmilia-Romagna15,44851.2km²
41020RiolunatoEmilia-Romagna75545km²
41023LamaEmilia-Romagna2,72664.5km²
41025MontecretoEmilia-Romagna1,02931.1km²
41026모데나Emilia-Romagna17,892146.7km²
41028모데나Emilia-Romagna8,44391.3km²
41030모데나Emilia-Romagna21,16984.7km²
41032모데나Emilia-Romagna7,35026.9km²
41035Massa FinaleseEmilia-Romagna3,5052.406km²
41036모데나Emilia-Romagna6,55827.1km²
41037모데나Emilia-Romagna24,370137.2km²
41038모데나Emilia-Romagna11,33150.6km²
41040모데나Emilia-Romagna1,67454.5km²
41042모데나Emilia-Romagna17,36026.2km²
41043모데나Emilia-Romagna35,42647.4km²
41045MontefiorinoEmilia-Romagna2,18845.9km²
41046PalaganoEmilia-Romagna2,27659.1km²
41048모데나Emilia-Romagna3,74678.9km²
41049모데나Emilia-Romagna39,12737.7km²
41050Ca' di SolaEmilia-Romagna
41051MontaleEmilia-Romagna14,55221.7km²
41052모데나Emilia-Romagna4,17948.8km²
41053모데나Emilia-Romagna16,60732.5km²
41055MonteseEmilia-Romagna3,39880km²
41056FormicaEmilia-Romagna9,67725.2km²
41057모데나Emilia-Romagna12,71730.6km²
41100BaggiovaraEmilia-Romagna
41121모데나Emilia-Romagna22,1102.545km²
41122모데나Emilia-Romagna36,93442.2km²
41123모데나Emilia-Romagna18,59758.9km²
41124모데나Emilia-Romagna31,2233.777km²
41125모데나Emilia-Romagna34,3127km²
41126모데나Emilia-Romagna34,95969.3km²
42010BaisoEmilia-Romagna10,82989.8km²
42011Bagnolo in PianoEmilia-Romagna9,82426.6km²
42012Campagnola EmiliaEmilia-Romagna5,77024.9km²
42013SalvaterraEmilia-Romagna20,65538.4km²
42014RotegliaEmilia-Romagna15,84757.3km²
42015CorreggioEmilia-Romagna26,50977.8km²
42018San Martino in RioEmilia-Romagna8,17722.6km²
4201925,27550km²
42020VettoEmilia-Romagna30,790175.4km²
4202110,87928.1km²
42022BorettoEmilia-Romagna5,46216.9km²
42023Cadelbosco di SottoEmilia-Romagna11,48644.2km²
42025CavriagoEmilia-Romagna9,89717km²
42026카노사Emilia-Romagna3,87753.8km²
42027Montecchio EmiliaEmilia-Romagna10,70524.2km²
42028PoviglioEmilia-Romagna7,18643.8km²
42031BaisoEmilia-Romagna3,53775.6km²
42032Cerreto AlpiEmilia-Romagna4,196257.5km²
42034CasinaEmilia-Romagna4,64463.9km²
42037Cerreto AlpiEmilia-Romagna
42039LigonchioEmilia-Romagna
42040CampegineEmilia-Romagna5,28522.1km²
42041Lentigione-Sorbolo a ManeEmilia-Romagna5,95823.4km²
42042FabbricoEmilia-Romagna7,15323km²
42043PraticelloEmilia-Romagna6,17942.3km²
42044GualtieriEmilia-Romagna6,74235.6km²
42045VillarottaEmilia-Romagna9,46438.7km²
42047RoloEmilia-Romagna4,12614.1km²
42048RubieraEmilia-Romagna15,77324.9km²
42100
42121레조넬에밀리아Emilia-Romagna14,3861.958km²
42122레조넬에밀리아Emilia-Romagna44,60996.5km²
42123레조넬에밀리아Emilia-Romagna56,00456.4km²
42124레조넬에밀리아Emilia-Romagna53,47876.9km²
43010GaianoEmilia-Romagna12,633179.4km²
43011Roncole VerdiEmilia-Romagna7,00976.4km²
43012FontanellatoEmilia-Romagna7,20554.1km²
43014FelegaraEmilia-Romagna10,23387.6km²
43015파르마Emilia-Romagna13,59979.5km²
43016Polesine ParmenseEmilia-Romagna
43017San Secondo ParmenseEmilia-Romagna5,69438.2km²
43018GramignazzoEmilia-Romagna8,31773km²
43020CanesanoEmilia-Romagna
43021CorniglioEmilia-Romagna1,857166.3km²
43022BasilicanovaEmilia-Romagna11,06148.7km²
43024파르마Emilia-Romagna3,622105.9km²
43025PalanzanoEmilia-Romagna1,08670.1km²
43028파르마Emilia-Romagna2,08378.1km²
43029파르마Emilia-Romagna9,73054.4km²
43030BoreEmilia-Romagna2,856100.3km²
43036파르마Emilia-Romagna26,04595.2km²
43037파르마Emilia-Romagna5,13047.7km²
43038GaianoEmilia-Romagna5,78130.8km²
43039Salsomaggiore TermeEmilia-Romagna19,93981.6km²
43044파르마Emilia-Romagna14,52858.9km²
43045파르마Emilia-Romagna6,17057.7km²
43046SolignanoEmilia-Romagna1,77573.7km²
43047파르마Emilia-Romagna97782.3km²
43048파르마Emilia-Romagna1,0080.969km²
43050Stazione ValmozzolaEmilia-Romagna51767.9km²
43051AlbaretoEmilia-Romagna2,115103.6km²
43053CompianoEmilia-Romagna1,14537.2km²
43055Mezzano SuperioreEmilia-Romagna3,48727.4km²
43056San PoloEmilia-Romagna8,01437.3km²
43058Lentigione-Sorbolo a ManeEmilia-Romagna9,79539.6km²
43059TornoloEmilia-Romagna1,02369.3km²
43100AlberiEmilia-Romagna
43121파르마Emilia-Romagna16,6172.184km²
43122파르마Emilia-Romagna27,91170.8km²
43123파르마Emilia-Romagna54,69648.5km²
43124파르마Emilia-Romagna20,56056.1km²
43125파르마Emilia-Romagna26,6567.7km²
43126파르마Emilia-Romagna32,24275.3km²
44012BondenoEmilia-Romagna14,524174.5km²
44014LongastrinoEmilia-Romagna
44016San BiagioEmilia-Romagna
44019VoghenzaEmilia-Romagna3,76840.5km²
44021PontelangorinoEmilia-Romagna12,052171.4km²
44022ComacchioEmilia-Romagna16,384279.4km²
44024
44025Massa FiscagliaEmilia-Romagna
44026Bosco MesolaEmilia-Romagna6,93284.5km²
44028Poggio RenaticoEmilia-Romagna10,37280.2km²
44029Porto GaribaldiEmilia-Romagna6,9638km²
44030페라라Emilia-Romagna3,14142.1km²
44034페라라Emilia-Romagna16,262157.3km²
44037페라라Emilia-Romagna2,780107.5km²
44039RoEmilia-Romagna4,44220.5km²
44040Gaibanella-Sant'EdigioEmilia-Romagna
44041페라라Emilia-Romagna2,5992.452km²
44042페라라Emilia-Romagna27,13257.9km²
44043MirabelloEmilia-Romagna
44045Dodici MorelliEmilia-Romagna6,2284.176km²
44047San CarloEmilia-Romagna11,07151.4km²
44048
44049Porotto-CassamaEmilia-Romagna7,66742.3km²
44100페라라Emilia-Romagna
44121페라라Emilia-Romagna24,3984.968km²
44122페라라Emilia-Romagna27,15614.7km²
44123페라라Emilia-Romagna37,650185.2km²
44124페라라Emilia-Romagna42,444199.3km²
47010Portico e San BenedettoEmilia-Romagna4,050222.5km²
47011Castrocaro TermeEmilia-Romagna6,66038.9km²
47012CusercoliEmilia-Romagna3,771118.1km²
47013포를리Emilia-Romagna1,66438.7km²
47016Predappio AltaEmilia-Romagna6,58091.6km²
47017포를리Emilia-Romagna1,93450.3km²
47018포를리Emilia-Romagna4,118148.5km²
47019Portico e San BenedettoEmilia-Romagna1,21962.4km²
47020RoncofreddoEmilia-Romagna12,84684.4km²
47021Bagno di RomagnaEmilia-Romagna6,098233.3km²
47023포를리Emilia-Romagna
47026
47027SarsinaEmilia-Romagna3,543101km²
47030포를리Emilia-Romagna17,758141.7km²
47032Fratta TermeEmilia-Romagna11,40357km²
4703413,34724.1km²
47036RiccioneEmilia-Romagna
47037
47039Savignano sul RubiconeEmilia-Romagna18,32022.8km²
47042포를리Emilia-Romagna26,57845.2km²
47043포를리Emilia-Romagna10,31214.2km²
47100포를리Emilia-Romagna
47121포를리Emilia-Romagna73,715102.3km²
47122포를리Emilia-Romagna44,633126.1km²
47521체세나Emilia-Romagna52,87090.5km²
47522체세나Emilia-Romagna43,826158.8km²
47811
47813
47814Bellaria-Igea MarinaEmilia-Romagna19,53718.3km²
47822SantarcangeloEmilia-Romagna21,13545.1km²
47824Poggio BerniEmilia-Romagna5,45034.7km²
47826VerucchioEmilia-Romagna10,34427.4km²
47831
47832Sant'Andrea in CasaleEmilia-Romagna6,45220.8km²
47833리미니Emilia-Romagna6,8715.4km²
47834Montefiore ConcaEmilia-Romagna2,55622.4km²
47835리미니Emilia-Romagna3,30833.9km²
47836MondainoEmilia-Romagna1,40719.9km²
47837MontegridolfoEmilia-Romagna1,0606.8km²
47838RiccioneEmilia-Romagna33,99617.4km²
47841CattolicaEmilia-Romagna16,1616.2km²
47842San Giovanni in MarignanoEmilia-Romagna9,51821.2km²
47843리미니Emilia-Romagna13,03222km²
47854MontescudoEmilia-Romagna7,87531.5km²
47855GemmanoEmilia-Romagna1,18519.2km²
47861CasteldelciEmilia-Romagna42948.9km²
47862Serra di MaioloEmilia-Romagna83124.2km²
47863NovafeltriaEmilia-Romagna7,49841.7km²
47864리미니Emilia-Romagna2,92969.4km²
47865리미니Emilia-Romagna3,15653.5km²
47866Sant'Agata FeltriaEmilia-Romagna2,16079.5km²
47867TalamelloEmilia-Romagna98010.6km²
47900리미니Emilia-Romagna
47921리미니Emilia-Romagna29,7237.4km²
47922리미니Emilia-Romagna35,20437.9km²
47923리미니Emilia-Romagna41,26352.8km²
47924리미니Emilia-Romagna35,27237.7km²
48010BarbianoEmilia-Romagna
48012라벤나Emilia-Romagna16,43879.7km²
48015PisignanoEmilia-Romagna29,40282.4km²
48016
48017라벤나Emilia-Romagna10,14960.3km²
48018라벤나Emilia-Romagna58,818215.9km²
48020Sant'Agata sul SanternoEmilia-Romagna3,1409.5km²
48022라벤나Emilia-Romagna31,855116.6km²
48023Marina RomeaEmilia-Romagna
48024라벤나Emilia-Romagna11,07237.1km²
48026GodoEmilia-Romagna12,62246.3km²
48027라벤나Emilia-Romagna4,57526.3km²
48031Bagnara di RomagnaEmilia-Romagna2,62210km²
48032Casola ValsenioEmilia-Romagna2,63583.7km²
48033BarbianoEmilia-Romagna7,40134.9km²
48100라벤나Emilia-Romagna
48121라벤나Emilia-Romagna42,18014.7km²
48122라벤나Emilia-Romagna25,62543.4km²
48123라벤나Emilia-Romagna32,481242.6km²
48124라벤나Emilia-Romagna38,756158km²
48125라벤나Emilia-Romagna21,156193.2km²
61010리미니Emilia-Romagna11,25984.1km²
61015