Maeztu / Maestu의 우편 번호(1)입니다

시간대중부유럽 시간
우편 번호01120
Maeztu / Maestu, 바스크 지방의 회사16

Maeztu / Maestu, 바스크 지방의 우편 번호(1)입니다

우편 번호도시행정구역인구지역
01120Maeztu / Maestu바스크 지방1,66298km²

Maeztu / Maestu

Maestu is a village in Álava, Basque Country, Spain.   ︎  Maeztu / Maestu Wikipedia 페이지