Ungsang의 우편 번호(48)입니다

Ungsang의 우편 번호 목록 보기
시간대대한민국 시간
인구83,360
우편 번호44968, 50510, 50511 (45 더 보기)
Ungsang, 경상남도의 회사5

Ungsang, 경상남도의 우편 번호(48)입니다

우편 번호도시행정구역인구지역
44968Ungsang경상남도5,6138km²
50510Ungsang경상남도1,2494.218km²
50511Ungsang경상남도10,9101.638km²
50512Ungsang경상남도1,4050.238km²
50513Ungsang경상남도1,8970.479km²
50514Ungsang경상남도1,1620.187km²
50515Ungsang경상남도38658,373m²
50516Ungsang경상남도2,3962.184km²
50517Ungsang경상남도6332.57km²
50518Ungsang경상남도1,4100.576km²
50519Ungsang경상남도3310.355km²
50520Ungsang경상남도1,7450.601km²
50521Ungsang경상남도7363.758km²
50522Ungsang경상남도1,6891.845km²
50523Ungsang경상남도1,7772.354km²
50524Ungsang경상남도3,2276.7km²
50525Ungsang경상남도1,0464.538km²
50526Ungsang경상남도21488,770m²
50527Ungsang경상남도2,4190.254km²
50528Ungsang경상남도7830.158km²
50529Ungsang경상남도1,1030.12km²
50530Ungsang경상남도8890.152km²
50531Ungsang경상남도1,1350.222km²
50532Ungsang경상남도1,9790.296km²
50533Ungsang경상남도48693,417m²
50534Ungsang경상남도11679,851m²
50535Ungsang경상남도1,1465.3km²
50536Ungsang경상남도3,2950.825km²
50537Ungsang경상남도2,5761.394km²
50538Ungsang경상남도3,8950.718km²
50539Ungsang경상남도2,5910.509km²
50540Ungsang경상남도4,37810.6km²
50541Ungsang경상남도1,8448.5km²
50542Ungsang경상남도6360.635km²
50543Ungsang경상남도2070.129km²
50544Ungsang경상남도38685,823m²
50545Ungsang경상남도2720.177km²
50546Ungsang경상남도24971,865m²
50547Ungsang경상남도1,4070.157km²
50548Ungsang경상남도1,9860.26km²
50549Ungsang경상남도1,5970.243km²
50550Ungsang경상남도39669,040m²
50551Ungsang경상남도1,8930.253km²
50552Ungsang경상남도1,07684,530m²
50553Ungsang경상남도1,7890.17km²
50554Ungsang경상남도2,0600.24km²
50555Ungsang경상남도2,35130,482m²
50556Ungsang경상남도1,2630.408km²